header

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
2017
arrow  เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 : ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 arrow ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (บัณฑิตวิทยาลัย มก.)
 
  Link
  - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - บัณฑิตวิทยาลัย มก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก / หลักสูตร / บุคลากร / นิสิต / ปฏิทิน / ติดต่อ