header

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์

 ข้อมูลหลักสูตร

       เป็นหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมีคณาจารย์ทุกภาควิชาเข้าร่วมในการบริหารหลักสูตร ทำให้มีขอบข่ายเนื้อหาวิชาในแนวลึก ที่จะศึกษาอย่างกว้างขวาง และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมได้อย่างรวดเร็ว เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุลพันธุกรรม ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และเชื่อมโยงความรู้ด้านพื้นฐาน เข้ากับด้านชีวเวชศาสตร์ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ และนวัตกรรมใหม่ทางการควบคุมป้องกันโรค

 คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
  2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  แบบ 1.1 และ 2.1
  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบ 1.2 และ 2.2
  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หมวดวิชา แบบ ก 1 แบบ ก 2 แบบ ข
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก - 13 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ - - 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต -
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ตัวอย่างราชวิชาในหลักสูตร

- ชีวเคมีระดับเซลล์ชั้นสูงในสัตว์
- ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
- สาระทางกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
- ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน
- วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลและเซลล์
- โรคติดเชื้อแบคทีเรียอุบัติใหม่และสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- วิชาสัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก - 13 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ตัวอย่างราชวิชาในหลักสูตร

- ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์ขั้นสูง
- การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
- เทคโนโลยีภูมิสนเทศขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
- ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
- เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
 ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ั     ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  2. ภาควิชาจุลชีววิทยา
  3. ภาควิชาสรีรวิทยา
  4. ภาควิชาเภสัชวิทยา
  5. ภาควิชาพยาธิวิทยา
  6. ภาควิชาปรสิตวิทยา
  7. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
  8. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
  9. ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
  10. ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
หน้าแรก / หลักสูตร / บุคลากร / นิสิต / ปฏิทิน / ติดต่อ